Informace pro lékaře

Léčebna poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Střední zdravotnický personál poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči - zajišťuje splnění předepsaných ordinací, léčebných a diagnostických výkonů, sledování fyziologických funkcí a projevů nemocných, provádí komplexní hygienickou péči, provádí diagnostické odběry a orientační vyšetření, provádí rehabilitační výkony, rozděluje stravu.

Činnost lékařů je omezena dopolední směnou v pracovní dny. O pacienty pečují lékaři se specializací v interním lékařství, kardiologii, chirurgii a plicním lékařství. Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci s Zdravotnickou záchrannou službou Cheb, Lékařskou službou první pomoci a vyššími pracovišti akutní péče (především nemocnicí v Chebu).

Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních kritérií (potřeba min. 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta). Sociální hospitalizace (v případě nesplnění podmínek pro hospitalizaci ze zdravotních důvodů), nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou pacientům poskytovány, pouze po omezenou dobu do umístění do zařízení sociální péče na základě rozhodnutí MÚ obce s rozšířenou působností. Veškeré příjmy pacientů jsou plánované a je nutné je předem domluvit se sociální pracovnicí léčebny (tel. 354 403 120). Vybavení a služby, které nesouvisejí se zdravotní péčí nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a hradí si je pacient sám. K dispozici jsou nadstandardně vybavené pokoje s platbou 140,- Kč na den.

Indikace na ošetřovatelská lůžka v LDN

Na ošetřovatelských lůžkách je hospitalizován pacient s chronickým onemocněním nebo onemocněním v postakutním stadiu, jehož zdravotní stav je stabilizovaný (tj. nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, vyžadující zahájení intenzívní péče), má stanovenu diagnózu a léčebný postup s těžištěm v odborném ošetřovatelství, resp. v rehabilitačním ošetřovatelství, potřeba odborné ošetřovatelské péče, jejíž poskytování je vázáno pouze na provedení kvalifikovaným zdravotnickým personálem, překračuje možnosti domácí zdravotní péče (potřeba více než 3 hodiny ošetřovatelské péče nebo více než 3 ošetřovatelské návštěvy denně).

Indikace na lůžka následné rehabilitace

Chronická onemocnění (nebo při jejich akutní exacerbaci vyžadující tento typ léčby) převážně hybného systému, vyžadující léčebnou rehabilitaci ke zlepšení (případně udržení) celkového zdravotního stavu, nebo u kterých ambulantní forma léčebné rehabilitace nedostačuje, taková somatická či funkční postižení, která vyžadují soustavnou a dlouhodobou léčebnou rehabilitaci včetně určení funkční kapacity jedince, výcviku denních činností, řízených pohybových aktivit, případně protetického zajištění, léčebná rehabilitace u všech stavů, kde léčebná rehabilitace je hlavním léčebným postupem, zejména u stabilizovaných stavů po: traumatech (polytraumatech) s postižením funkce hybné soustavy, centrálních a periferních nervových lezích (CMP, radikulární sy. léze periferních nervů, DMO), spondylochirurgických operacích, spinálních lézích, alloplastikách (hlavně nosných kloubů DK) ortopedických korekčních operací, stavy s porušenou funkcí hybného systému interdisciplinární etiologie.

U těchto pacientů je nutná schopnost aktivní spolupráce při léčebně rehabilitačním procesu.