Informace pro klienty

Léčebna poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Střední zdravotnický personál poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči - zajišťuje splnění předepsaných ordinací, léčebných a diagnostických výkonů, sledování fyziologických funkcí a projevů nemocných, provádí komplexní hygienickou péči, provádí diagnostické odběry a orientační vyšetření, provádí rehabilitační výkony, rozděluje stravu.

Činnost lékařů je omezena dopolední směnou v pracovní dny(7:00 - 15:00 hod.). O pacienty pečují lékaři se specializací v interním lékařství, kardiologii, chirurgii a rehabilitačním lékařství. Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Cheb a vyššími pracovišti akutní péče (především nemocnicí v Chebu).

Podmínkou hospitalizace je doporučení praktického nebo odborného lékaře a splnění zdravotních (indikačních) kritérií (potřeba min. 3 hodin ošetřovatelské péče denně nebo více než 3 návštěvy zdravotní sestry u pacienta). Veškeré příjmy klientů jsou plánované a je nutné je předem domluvit se sociální pracovnicí léčebny.

V případě, že se zdravotní stav pacienta léčebny zlepší natolik, že již nesplňuje indikační kritéria pro pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných, je propuštěn do domácího ošetřování nebo do zařízení, které mu bude poskytovat pobytové sociální služby.

Naše léčebna poskytuje sociální služby dle zákona 108/2006 §52 - sociální lůžka při zdravotnickém zařízení. Klientům, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby a tato není možná zajistit jiným způsobem, může potřebnou péči zajistit naše léčebna na sociálním oddělení. Péče je poskytována klientům pouze po omezenou dobu a to do doby, než je jim zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, případně je klientům zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb nebo umístění do pobytových sociálních služeb (např. Domov pro seniory). O poskytování sociálních služeb v našem zařízení rozhoduje MÚ obce s rozšířenou působností.

Léčebna Carvac s.r.o. je zdravotnické zařízení a poskytuje svým klientům zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dle zákona č. 48/1997 Sb.) Do hrazené zdravotní péče patří: činnosti lékařů, středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků, zdravotnický materiál, léčivé přípravky, strava, prádlo, náklady na energie a další náklady spojené s poskytováním zdravotní péče. Vybavení a služby, které nesouvisejí se zdravotní péčí nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a hradí si je klient sám. Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou: vybavení pokoje televizí, ledničkou, případně další uvedené vybavení, uložení cenných předmětů v trezoru zařízení, uložení a správa peněžní hotovosti, přebírání peněžní hotovosti od držitele poštovní licence, provádění běžných úhrady běžných závazků uživatele z jeho finančních prostředků, provádění drobných nákupů mimo zdravotnické zařízení dle požadavků uživatele, přebírání a předávání soukromé pošty uživatele držiteli poštovní licence, zápůjčky knih a časopisů, zhotovení potvrzení a lékařské zprávy v osobním zájmu a na žádost uživatele, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, předávání a přebírání elektronické pošty. K dispozici jsou nadstandardně vybavené pokoje s platbou 270Kč/den.

Nabízíme i možnost umístění na jednolůžkové pokoje vybavené televizorem, DVD, chladničkou, WC, koupelnou. Cena za osobu a den činí 400Kč (včetně regulačního poplatku). možnost přespání rodinného příslušníka s nabídkou celodenní stravy 500Kč/den.

Nad rámec poskytovaných služeb je možné dále zajistit:

Denní vizita primaře LDN 100Kč/den

Rehabilitace mimo základní indikaci 100Kč/den, konzultace s rehabilitačním lékařem

Bezdrátové připojení Wifi 300Kč/měsíc

Na pokojích není možné zajistit bezpečné uložení cenných předmětů, prosíme klienty, aby u sebe nenechávali žádné cenné předměty ani žádnou větší finanční hotovost. Cenné předměty uložíme do trezoru a finanční prostředky uložíme na depozitní účet. Při příjmu jsou sepsány všechny věci, které si klient ponechá a které mu uschováme. Pokud během hospitalizace přinášíte případně odnášíte jakékoliv věci, které by mohly být předmětem ztráty, prosíme Vás o nahlášení zdravotnickému personálu. Vzhledem k omezené kapacitě Vás žádáme, aby měli pacienti u sebe pouze nezbytné věci - základní hygienické potřeby, holení, přezůvky, župan.

Důchody a jiné peněžní částky nemůže Česká pošta doručovat jednotlivým klientům na pokoje. Peníze přebírá sociální pracovnice léčebny, která vede pacientům kartu přijatých a vydaných peněžních prostředků. Prostředky jsou na požádání v úřední hodiny (7:00 - 15:00) vydány klientům nebo příbuzným. Má-li převzít peněžní obnos příbuzný klienta, musí být k tomu zmocněn plnou mocí od pacienta. V případě úmrtí jsou veškeré finanční prostředky a cennosti předmětem dědického řízení. Léčebna informuje o těchto prostředcích notáře. Do ukončení dědického řízení nemohou být prostředky vydány příbuzným.

Návštěvy jsou povoleny denně od 9.00 do 18.00 hod. Prosíme návštěvy o trpělivost, pokud se na pokojích provádějí vizity lékařů, toalety, úklid nebo jiná činnost zdravotnických pracovníků.

V případě propustky nebo propuštění do domácího ošetřování, je nutné předem domluvit termín s lékařem, případně se staniční sestrou. Pokud je propustka na žádost pacienta, nelze předepsat převoz sanitou a dopravu si musí hradit rodina sama. Při dlouhodobější propustce není možné pro klienta rezervovat lůžko.